Zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ostatecznym dniem na terminowe wypełnienie obowiązku sprawozdawczego , polegającego na zamieszczeniu sprawozdań w ww. bazie, jest 15 lipca roku następującego po roku, za który składane są sprawozdania.
Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej właśnie nas poinformował, że sprawozdanie finansowe oraz merytoryczne z działalności  Stowarzyszenia Częstochowa 2020 za rok 2014 zostało zamieszczone w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego dnia 2015-07-13 00:47:45
575098_1730_2