Zgodnie z art. 23 ust. 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn zm.) każda organizacja pożytku publicznego musi zamieścić sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności w terminie do dnia 10 lipca roku następującego po roku, za który składane są sprawozdania, na swojej stronie internetowej.

Poniżej znajdą Państwo sprawozdanie Stowarzyszenia Częstochowa 2020 za rok 2015.

 

AdditionalInfo13412
BalanceSheet13491
FinancialIntro13415
ProfitLossSSV12754
ReportEssentialSimple201311903