Zgodnie z art. 23 ust. 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn zm.) każda organizacja pożytku publicznego musi zamieścić sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności w terminie do dnia 15 lica roku następującego po roku, za który składane są sprawozdania, na swojej stronie internetowej.

Poniżej znajdą Państwo sprawozdanie Stowarzyszenia Częstochowa 2020 za rok 2015.

AdditionalInfo20164517

BalanceSheet20164517

FinancialIntro20164516

ProfitLossSSV20163979

ReportEssentialSimple201318295