Naszym głównym celem jest stworzenie w przyszłości na terenie dorzecza Warty nowego ośrodka wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców Częstochowy  w szczególności poprzez: 

1.

Uzupełnienie tkanki zielonej (flory) rodzimymi gatunkami drzew i krzewów co wpłynie pozytywnie na odbudowę fauny doliny Warty. Dobór wszystkich „implementacji” nastąpi po konsultacjach ze specjalistami z zakresu ochrony przyrody, co szczegółowo opisane zostanie w Koncepcji zrównoważonego rozwoju terenów. Efektem tych prac będzie częściowe zalesienie tego miejsca. We wspomniane prace chcemy zaangażować częstochowskie placówki oświatowe, jak i indywidualnych mieszkańców, dzięki temu aktywnie edukować społeczeństwo w zakresie ochrony przyrody. Systematyczne zalesianie naturalnie występującymi w danych regionach drzewami przyczyni się do oczyszczania atmosfery z dwutlenku węgla co jest szczególnie istotne w kontekście stale postępującego ocieplenia klimatu. Badacze z ETH w Zurychu (uczelnie techniczne) opublikowali szczegóły badania wskazującego na to, że węgiel da się „zamknąć” w materii organicznej. Im większa bioróżnorodność tym skuteczniej możemy walczyć ze wzrostem poziomu CO2 atmosferze.

2.

Uzupełnienie i wyrównanie naturalnym materiałem istniejącego śladu drogi dojazdowej na północnym brzegu rzeki. Jej obecny stan ze względu na poruszające się na wspomnianym odcinku quady oraz auta z napędem 4x spowodowały zatarcie się granicy między drogą a terenami które powinny być naturalnie nienaruszone. Projekt zakłada jak najmniejszą ingerencję w przyrodniczy sektor doliny Warty, projekt nie zakłada budowy nowych ścieżek czy dróg.

3.

Wyznaczenie specjalnych stref rekreacyjnych (w 2 lub 3 miejscach), w których mieszkańcy Częstochowy i okolic mogliby spędzać wolny czas. Nasza koncepcja uwzględni także planowaną przez gminę inwestycję w postaci przystani kajakowej.

4.

Tereny objęte projektem będą pod ścisłym nadzorem specjalistów w zakresie ochrony przyrody z okresowym wykaszaniem i prowadzonymi badaniami stanu fauny i flory. Mając na uwadze znaczenie przyrodnicze obszaru - wszelkie projekty i koncepcje powinny powstawać przy akceptacji społecznej mieszkańców Częstochowy, a nawet ich współudziale.

5.

Pragniemy, aby odpowiednio i odpowiedzialne zagospodarowanie przedmiotowego terenu, zagwarantowało mieszkańcom Częstochowy zachowanie na przyszłość jego walorów przyrodniczo terenowych. a terenami które powinny być naturalnie nienaruszone. Projekt zakłada jak najmniejszą ingerencję w przyrodniczy sektor doliny Warty, projekt nie zakłada budowy nowych ścieżek czy dróg.

Chcesz pomóc? Chcesz mieć czynny udział w budowaniu Nowego Parku Miejskiego?
Zapraszamy do kontaktu