Statut Stowarzyszenia Częstochowa 2020 obowiązujący od sierpnia 2017.

Rozdział I
Postanowienia Ogólne
§1
Stowarzyszenie Częstochowa 2020, zwanej dalej stowarzyszeniem, jest samorządną organizacją społeczną i posiada osobowość prawną. Nazwa stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
§2
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” z dn. 7 kwietnia 1989 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 210).
§3
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej a siedzibą władz naczelnych – m. Częstochowa. Dla właściwej realizacji swoich celów stowarzyszenia może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej.
§4
1. Nazwa Stowarzyszenia, jego oznaczenia graficzne są prawnie zastrzeżone.
2. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.
§5
Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy jego członków. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków lub zlecać określone zadania innym podmiotom.
Rozdział II
Cele i środki działania
§6
Celem Stowarzyszenia jest promowanie miasta Częstochowa oraz wspieranie jej mieszkańców, a w szczególności:
1. budowanie wizerunku nowoczesnej Częstochowy;
2. kształtowanie tożsamości regionu częstochowskiego;
3. wspieranie integracji regionu częstochowskiego z gminami Jury Krakowsko – Częstochowska, a w szczególności z miastem Kraków;
4. wspieranie integracji europejskiej;
5. wspieranie kultury;
6. budowanie społeczeństwa obywatelskiego;
7. wspieranie inicjatyw społecznych;
8. upowszechnianie kultury fizycznej;
9. pomoc finansowa i rzeczowa szkołom i ich uczniom;
10. ochrona środowiska;
11. walka z nadmiernym hałasem miejskim;
12. dobroczynność;
13. działalność edukacyjna wśród dzieci, młodzieży i dorosłych;
14. integracja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
15. działalność charytatywna (teraz jest dobroczynność – można zrobić działalność charytatywna i dobroczynność)
16. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
17. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
18. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
19. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

§7
1. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
a. zbieranie środków finansowych na realizacje zadań statutowych,
b. organizowanie konkursów i wystaw,
c. aktywowanie lokalnych społeczności oraz kształtowanie ich liderów,
d. współpracę z innymi organizacjami społecznymi oraz kulturalnymi, w tym także międzynarodowymi, szczególnie z organizacjami zarejestrowanymi i działającymi na terenie UE,
e. współpraca z ośrodkami edukacyjnymi,
f. organizowanie zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych,
g. wspieranie finansowe i rzeczowe najuboższych,
h. fundowanie stypendiów naukowych i socjalnych.

2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) w przedmiocie:
a. Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z);
b. Wydawanie książek (58.11.Z);
c. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań video i programami telewizyjnymi (59.11.Z);
d. Działalność post produkcyjna związana z filmami filmów, nagraniami video i programami telewizyjnymi (59.12.Z);
e. Działalność związana z projekcją filmów (59.14.Z);
f. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30Z);
g. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B);
h. Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z);
i. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (86.90E);
j. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowana (88.99.Z);
k. Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (90.02.Z);
l. Działalność klubów sportowych (93.12.Z);
m. Pozostała działalność związana ze sportem (93.19.Z);
n. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29Z);
o. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (94.99.Z);
Rozdział III
Członkowstwo
§8
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
§9
Stowarzyszenie posiada członków:
a. zwyczajnych,
b. wspierających,
c. honorowych.
§10
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
a. Złoży deklarację członkowską na piśmie,
b. Przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia,
c. posiada pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona jest praw publicznych.

Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogę być osoby małoletnie tylko w wieku od 16 do 18 lat z ograniczoną zdolnoscią do czynności prawnych. Osoby te będą posiadać czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia.
§11
Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia, która podejmowana jest zwykłą większością głosów.
§12
Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna dekla¬rująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
§13
Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu, która podejmowana jest zwykłą większością głosów.
§14
Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla społeczeństwa obywatelskiego.
§15
Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zebranie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.
§16
Członkowie zwyczajni mają prawo:
a. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
§17
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c. regularnego opłacania składek
d. dbanie o dobre imię stowarzyszenia, przyczynianie się do wzrostu jego znaczenia.
§18
Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wy¬borczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowa¬rzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
§19
Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
§20
Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
§21
Utrata członkostwa następuje na skutek:
a. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b. wykluczenia przez Zarząd:
> z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
> z powodu notorycznego nie uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia,
> z powodu niepłacenia składek za okres roku,
> na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia
c. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
§22
Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozba¬wienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 7dni. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§23
Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zebranie Członków,
b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna.
§24
Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
§25
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
§26
Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
a. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
§27
Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
§28
Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
§29
Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoły¬wane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
§30
Uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków, o ile statut nie stanowi inaczej. Głosowanie jest jawne.
§31
1. Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zebraniu Członków nie uczestniczy co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte odpowiednią większością głosów oddanych przez członków obecnych.
2. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie jednej godziny po pierwszym terminie.

§32
Do kompetencji Walnego Zebrania należą:
a. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b. uchwalanie zmian statutu,
c. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia
d. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
g. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
h. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
i. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
j. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
k. ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu za czynności wykonywane w związku
z pełnioną funkcją,
l. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.
§33
1.Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwa¬łami Walnego Zebranie Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności podejmowane
w związku z pełnioną funkcją.
3. W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków.

§34
Zarząd składa się z 3 do 7 osób w tym przewodniczącego; wiceprzewodniczącego oraz sekretarza. Przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza wybiera Zarząd spośród swoich członków.
§35
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. Posiedzenia Zarządu zwołuje przewodniczący lub działający w jego imieniu sekretarz.
§36
Do kompetencji Zarządu należą:
a. realizacja celów Stowarzyszenia,
b. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
c. sporządzanie planów pracy i budżetu,
d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
e. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
f. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
g. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
h. przyjmowanie i skreślanie członków.

§37
Wszystkie decyzje zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów. Aby decyzje Zarządu były ważne muszą zostać podjęte w obecności 2/3 członków.

§38
Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowa¬rzyszenia.
§39
Komisja Rewizyjna składa się z 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.
§40
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. Posiedzenia Zarządu zwołuje Przewodniczący.
§41
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrolowanie działalności Zarządu,
b. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,
c. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu,
d. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
e. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
§42
W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kaden¬cji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Rozdział V
Majątek i Fundusze
§43
Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a. ze składek członkowskich,
b. darowizn, spadków, zapisów,
c. dochody z majątku stowarzyszenia,
d. dotacji i ofiarności publicznej,
e. odsetki bankowe jak również dochody z majątku ruchomego oraz nieruchomego,
f. dochody uzyskane ze zbiórek i imprez publicznych,
g. odpisów od podatku przekazywanych w trybie art. 27 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
§44
Majątek Stowarzyszenia może być lokowany na rachunkach, lokatach bankowych, w obligacjach, akcjach i udziałach w nieruchomościach, które stanowią, w rozumieniu obowiązujących przepisów, środki trwałe.
§45
Stowarzyszenie nie może:
a. Zabezpieczać zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia, a także udzielać pożyczek w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b. przekazywać jej majątku na rzecz członków organów Stowarzyszenia lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych,
c. wykorzystywać majątku na rzecz członków organów Stowarzyszenia lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań wynikających ze statutowego celu organizacji,
d. dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich bliskich, na zasadach inny niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
§46
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§47
Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
§48
1. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych o wartości większej niż 5001,00 PLN wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

2. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych o wartości mniejszej niż 5001 PLN wymagany jest tylko podpis Przewodniczącego Zarządu.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§49
Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podej¬muje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów – (dwóch trzecich), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
§50
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
§51
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Prawa o stowarzyszeniach.